GRÄSKARP

Gräskarpen betar ner den störande vegitationen på ett miljövänligt sätt.

Enkel !
Gräskarpen livnär sig på växter, och betar då ned oönskad vegetation.

Effektiv !
Under hela den varma årstiden betar gräskarpen i genomsnitt motsvarande sin egen kroppsvikt per dag. Genom att gräskarpen tillvaratar en outnyttjad födoresurs sluts det ekologiska kretsloppet. Risken för syrebrist och andra skador beroende på förmultnande växter minimeras. Detta ger möjlighet för ett varierat djurliv att utvecklas.

Fungerar överallt !
Genom gräskarpens stora tålighet och anpassningsförmåga kan den användas i så gott som alla typer av vatten.

Du bestämmer själv !
Utifrån Din ambitionsnivå för vattnet i fråga, kan antalet gräskarpar avpassas så att rätt effekt uppnås. Vi hjälper gärna till med dimensioneringen av gräskarpsutsättningen.

Lång verkningstid !
I svenska vatten har det visat sig att gräskarpen kan bli mer än 20 år gammal. Man kan räkna med en ekonomisk livslängd omkring 10– 15 år.

Ekonomisk !
Med sin enorma aptit och långa livslängd utgör gräskarpsutsättning en ekonomisk mycket fördelaktig metod för restaurering och vidmakthållande av sjöar, dammar och vattendrag. Gräskarpen är också en avdragsgill kostnad för den rörelse som bedrivs på fastigheten.

Trygg !
Eftersom gräskarpen inte reproducerar sig spontant, är den en kontrollerbar resurs, och kan därför användas i de känsligaste vatten. Att det också fungerar i det enskilda vattnet kan vi garantera.


Aneboda Fiskodling
Box 118
360 30 Lammhult
Tel : 0472- 26 20 01
Fax: 0472- 26 20 86
Om Ni har några frågor
eller funderingar är
NI välkomna att höra av Er!